Steun ons en help Nederland vooruit

Verklaring kandidaat-gemeenteraadslid

VERKLARING
Door het indienen van de kandidaatstelling verklaart de kandidaat dat hij/zij:

  • Op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen;
  • Voor kandidaatstelling voor deze verkiezing gedurende een half jaar voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij is en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan. Indien niet aan de lidmaatschapstermijn wordt voldaan, is dispensatie mogelijk bij het Landelijk Bestuur via landelijkbestuur@d66.nl;
  • Niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische gezindheid blijkt;
  • Bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd;
  • Geen lid is van een andere landelijke politieke partij;
  • Uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers;
    bereid is om bij verkiezing in de gemeenteraad of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen;
  • Bereid is om na verkiezing in de gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt.

Naam:                                                                                    Handtekening:

 

……………………………………….                                     ……………………………………..

 

Laatst gewijzigd op 18 december 2019