Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma Appingedam 2018 – 2021

D66 Appingedam voor een hechte gemeenschap naar een nieuwe gemeente.

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn de laatste verkiezingen voor de zelfstandige gemeente Appingedam. In 2021 zal Appingedam als gemeente opgaan in een nieuwe gemeente die bestaat uit de huidige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Na 690 jaar zal Appingedam ophouden te bestaan als zelfstandige gemeente. Een historisch zware taak zal rusten op de schouders van de raad en het college om Appingedam zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe gemeente.

Op weg naar een nieuwe gemeente

In 2012 was het voor D66 Appingedam al duidelijk dat de omvang van de huidige gemeente te klein was, zowel wat betreft het inwonersaantal als de financiële middelen om de lokale en grote regionale problemen aan te pakken. Enkele van die problemen zijn de aanpak van de schades als gevolg van de aardgaswinning, krimp, vergrijzing en een slechte arbeidsmarkt.

Na 4 jaar van discussiëren tussen de 7 noordelijke gemeenten zal door het ontstaan van de gemeente Hogeland de enige overgebleven herindelingsmogelijkheid voor Appingedam het samengaan met Delfzijl en Loppersum. Voor D66 Appingedam niet de gewenste variant. Wij wilden een gemeente waar op zijn minst Delfzijl, Loppersum en de Eemshaven deel van uit zouden maken, zodat deze gemeente de economische motor van de regio kon worden. Mede door de halsstarrige houding van de huidige coalitiepartijen in Appingedam is dit niet gelukt. Maar ook zonder de Eemshaven zal de nieuwe gemeente zich moeten inspannen om samen met de gemeente Hogeland het gebied verder economisch te ontwikkelen. D66 Appingedam zal zich samen met u inspannen om deze gemeente zo sterk mogelijk te maken. Uiteindelijk wordt het ook de nieuwe gemeente voor u als Damster.

Wat wil D66 Appingedam de komende jaren bereiken?

Samen met u een koers uitzetten voor Appingedam, zodat onze stad een eigen positie behoudt binnen de nieuw te vormen gemeente.

De organisaties in Appingedam zo inrichten dat de Damsters ook in de toekomst mede de ontwikkeling van hun stad kunnen bepalen.

De problematiek met betrekking tot de aardbevingen onder de aandacht blijven brengen, streven naar een goed schadeprotocol, goede versteviging en of nieuwbouw, ondersteunen en faciliteren van initiatieven voor alternatieve energievoorzieningen.

De vorming van een zo sterk mogelijk nieuwe gemeente waarbij de Damsters zelf bepalen wat goed is voor Appingedam

Samen met u een koers uitzetten voor Appingedam zodat onze stad een goede positie behoudt binnen de nieuw te vormen gemeente.

Appingedam is als woonstad aantrekkelijk door zijn historisch centrum, goede voorzieningen en vele evenementen. Dit alles willen wij behouden maar wij zien ook mogelijkheden tot groei. Binnen de regio is Appingedam het toeristisch centrum. De binnenstad, musea en de vele evenementen dragen er allen toe bij dat Appingedam aantrekkelijk is voor toeristen. De financiële middelen van de gemeente zijn schaars, vernieuwing en groei kan alleen in samenwerking met derden.

Ontwikkeling van de mogelijkheden om op grotere schaal verblijfsrecreatie, zoals b.v. vakantiehuizen en kampeerplaatsen te creëren, zodat de toeristen langer in Appingedam verblijven en zo een grotere bijdrage leveren aan de lokale economie en de werkgelegenheid in onze regio.

Appingedam is rijk aan water. D66 wil samen met de gemeente Midden-Groningen kijken naar een meer regionale aanpak van de toeristische mogelijkheden die het Schildmeer biedt. De detailhandel in het centrum concentreren zodat er een volwaardig en aantrekkelijk winkelaanbod blijft. Kijken naar nieuwe aantrekkelijke woonvormen die geschikt zijn voor een aardbevingsgebied, zoals waterwoningen (o.a. als alternatief voor bouwen in een aardbevingsgebied) of vrije bouw. Het verbeteren van de verkeerscirculatie in het centrum van Appingedam. Het huidige verkeerscirculatieplan voldoet niet aan de wensen van de Damsters en de Damster ondernemers, We kunnen nog zoveel investeren in het centrum maar als het niet fatsoenlijk bereikbaar is heeft geld hieraan uitgeven ook geen zin. De inwoners en ondernemers van Appingedam organiseren veel unieke en geslaagde evenementen. Deze willen wij behouden en wanneer nodig ondersteunen. Wij zijn trots op onze stad en de mogelijkheden die het ons biedt.

De organisaties in Appingedam zo inrichten dat de Damsters ook in de toekomst zelf de koers en inrichting van hun stad kunnen bepalen.

Burgerparticipatie op vele niveaus denk aan buurtverenigingen, wijkverenigingen, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, evenementenorganisaties, ASWA, SPAA enz., zodat de burgers zelfstandig en met de gemeente samen de eigen omgeving en voorzieningen kunnen behouden en vormgeven. D66 Appingedam realiseert zich dat het niet de politiek is die organiseert maar dat de politiek zeker stimulerend en ondersteunend moet zijn. D66 was één van de initiatiefnemers van de Burgertop in Appingedam. Uit deze Burgertop zijn diverse werkgroepen ontstaan o.a. op het gebied van burgerparticipatie, communicatie, energie transitie, toerisme en zorg. De oprichting van de Damster Stadscoöperatie Eendracht is een mooi en geslaagd voorbeeld wat van burgers zelf kunnen organiseren.
Samen met de inwoners de wijken inrichten zodat men trots is en blijft op hun wijk.
De binnenstad aantrekkelijk maken en houden voor winkels, bewoners en toeristen.
Evenementen de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen.

Verminderen van de regeldruk

In een tijd dat de overheid steeds meer terugtreed en meer aan de burgers overlaat moet de regeldruk verminderen en de procedures worden vereenvoudigt.
Kijken of bepaalde wijken of gebieden binnen de gemeente welstandsluw of welstandsvrij kunnen worden gemaakt.
Regelen dat vergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd.
Regelen dat vergunningen meerjarig worden verstrekt in plaats van voor één jaar.

De problematiek met betrekking tot de aardbevingen meer onder de aandacht brengen en zoeken naar oplossingen.

De vergoeding van de schades aan en versteviging van de huizen en panden in onze regio moeten adequaat en ruimhartig aangepakt worden. Het is niet langer acceptabel dat procedures en regelgeving voortdurend voor een bureaucratische en inefficiënte aanpak zorgen. De bewoners wachten op een vergoeding van hun schade en ondertussen verdienen derden, zoals het CVW (Arcadis) en allerlei zogenaamde experts bakken met geld aan de problematiek. De aanpak van de versteviging van de woningen in Opwierde kent veel fouten. De grote emotionele en financiële schade voor de bewoners is onacceptabel. De betrokken partijen moeten van hun fouten leren en eindelijk gaan werken aan een veilig en vertrouwde woonomgeving waarbij nieuwbouw absoluut een optie moet zijn.
Als het aardgas nationaal bezit is, dan zijn de problemen door de winning van het gas ook een nationaal probleem.
Er compensatie dient te komen voor de materiële schade, de waarde vermindering van ons ontroerend goeden de verminderde aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor bedrijven.
Tevens moet de overheid de energietransitie in onze regio zowel financieel als facilitair ondersteunen.
Er zal anders gebouwd moeten worden, de extra kosten die daarmee gepaard gaan moeten ten laste komen van een daarvoor in te stellen fonds.
De organisatie STUT-EN-STEUN in Appingedam is er voor iedereen die te maken heeft met de emotionele en financiële gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. STUT-EN-STEUN hoort niet bij een overheid of bedrijf en geeft kosteloos ondersteuning. Dit soort persoonlijke ondersteuning van mensen vindt D66 belangrijk.

De ingrijpende veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden vragen om een goede communicatie tussen de overheid en de burgers.

D66 Appingedam pleit voor de oprichting van lokale communicatie kanalen zoals radio, lokale tv zenders, YouTube kanaal etc. voor de nieuw te vormen gemeente. Mede hierdoor kunnen de inwoners van de nieuwe gemeente elkaar beter leren kennen. Tevens kunnen de huidige gemeenten door gebruik te maken van de lokale omroep de bevolking voorlichten over de ontwikkelingen binnen de nieuw te vormen gemeente. De communicatie tussen de gemeente en de inwoners moet naast de traditionele media ook digitaal en interactief worden. D66 Appingedam pleit voor onder andere een digitale nieuwsbrief.

Het bestaans principe van D66 Appingedam is: Alle mensen zijn gelijkwaardig maar niemand is gelijk.

Onderwijs

Iedereen moet dezelfde kansen krijgen in het leven maar wat je ervan maakt is de eigen verantwoording. Goed onderwijs is hiervoor een voorwaarde. De schoolcampus, die gerealiseerd wordt in Appingedam is een stap in de goede richting. In het gebouw komen de vier middelbare scholen van het Eemsdeltacollege en een vestiging van het ROC Noorderpoort. Belangrijk is dat het bedrijfsleven hier een prominente plaats inneemt zodat er vraaggericht wordt opgeleid. De schoolcampus moet gefaciliteerd worden tot een volwaardig concurrerend onderwijscentrum met Groningen. Wij vinden het tevens belangrijk dat er ruimte blijft voor speciaal onderwijs in Appingedam.

De uitgangspunten van D66 Appingedam

vertrouw op de eigen kracht van mensen.
Mensen zijn naar onze mening creatief genoeg om oplossingen te bedenken voor de heersende problematiek. Wij zijn van mening dat de gemeente deze creativiteit dient te benutten.

Denk en handel internationaal.
Maak gebruik van elkaars expertise door ook buiten de grenzen van onze gemeente te kijken naar oplossingen en innovaties.

Beloon prestaties en deel de welvaart
Scheer niet alle mensen over dezelfde kam. Niet ieder mens heeft dezelfde behoeften.
Help elkaar waar nodig om zo een prettige samenleving te krijgen voor iedereen.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Houd verspillingen binnen de perken en kijk naar oplossingen die houdbaar zijn voor de toekomst.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden.
Heb respect voor de grondwet welke is voortgevloeid uit onze democratie. Heb respect voor elkaars normen en waarden ook al komen deze niet altijd met elkaar overeen. Praat erover met elkaar om inzicht te krijgen in elkaars denkwijze.

Concrete Doelen van D66 Appingedam

 • Versterken van de gemeenschap door middel van een platform voor burgerinitiatieven. Burgers kunnen zich dan verenigen rond de thema’s die zij belangrijk vinden.
 • Organiseren van de nieuwe democratie. Een stadsraad gevormd door Damsters die ook in de nieuwe gemeente de koers van Appingedam kan bepalen.
 • D66 Appingedam wil dat onderzocht wordt welke bestaande wijken van het Gronings gas af kunnen.
 • Nieuwbouw in plaats van versterking in de wijk Opwierde.
 • De ondernemers van Appingedam ondersteunen bij hun plannen om alle Damster ondernemers te verenigen in één marketing organisatie, met als doel de lokale economie te versterken.
 • Gemeente moet ondernemers niet onnodig beperken door regelgeving. D66 Appingedam pleit voor een vrije keuze voor de zondag openstelling van bedrijven en winkels.
 • Onderzoeken waar het mogelijk is om de snelheid op wegen binnen Appingedam te verlagen naar 30 km.
 • Groenvoorziening meer bij de Damsters te leggen door onder andere burgers te betrekken bij de bomenverordening en inspraak te geven bij het kappen en planten van bomen. Bewoners betrekken bij de invulling van het groen in de wijk en tevens met een budget van de gemeente dit zelf te onderhouden. De mogelijkheid creëren om burgers, door middel van sponsoring met naamsvermelding, te laten investeren in het openbaar groen en straatmeubilair van Appingedam.
 • Ombudsmanfunctie in Appingedam.
 • Spreekuur voor mensen die geen vaardigheden hebben met de nieuwe media en communicatie middelen.
 • Schoner Appingedam, meer afvalbakken, blikvangers etc.
 • De functionaliteit en het aanzicht van de kerkpleinen verbeteren met meer groen.
 • Een aantrekkelijke aankleding van het Overdiep richting centrum, dit kan door zitjes, planten van bomen en objecten die de invloed van wind beperken.
 • Bereid zijn om open te staan voor alternatieve routes voor de verdubbeling van de N33, die zowel bewoners van Blokstad ontzien en de toegankelijkheid van Appingedam goed houden.

Laatst gewijzigd op 31 juli 2018